Az Egyesült Innovációs és Tudásközpont (EIT) a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karán jött létre azzal a szándékkal, hogy egyrészt serkentse a Karon folyó kutatás-fejlesztési tevékenységet és a kutatási eredmények hasznosítását, másrészt alkalmas legyen tevékenységét egyetemi szinten is végezni. A fentiek érdekében az EIT alapvetően K+F szolgáltatási centrumként működik. Feladata, hogy együttműködéseket kezdeményezzen a BME többi karával, más felsőoktatási intézményekkel, iparvállalatokkal, valamint egyéb hazai és nemzetközi szervezetekkel; továbbá projekt előkészítő és projektmenedzsment szolgáltatásokkal segítse a kar tanszékeinek és kutatócsoportjainak sikeres részvételét a hazai és a nemzetközi pályázatokon, illetve vállalatokkal közös projektekben.

 

Az Tudásközpont küldetése a Kar által művelt szakterületeken integrált, koordinált K+F+I tevékenységek szervezése, támogatása, valamint a kapcsolódó feladatok ellátása.

Kutatás-fejlesztési és vállalkozási feladatok

  • A Tudásközpont az Egyetemen belüli és azon kívüli kutatócsoportok, fejlesztő intézmények együttes fellépését és tevékenységét kezdeményezi, szervezi és koordinálja külső finanszírozású (hazai és nemzetközi pályázatok, megbízások) kutatási-fejlesztési munkákban

A Tudásközpont elősegíti és koordinálja

  • a Tudásközpont saját, valamint az Egyetem más szervezeti egységeiben meglévő tudásbázis hasznosítását,
  • az ipar és a közigazgatás piaci szereplőivel való együttműködést,
  • a Tudásközpont és más egyetemi alkotó csoportok tudástranszferét.

A Központ kiemelten törekszik arra, hogy részt vállalhasson magas fokú tudáskoncentrációt igénylő feladatok megoldásában.

A Tudásközpont tevékenységével összefüggésében - hazai vagy külföldi szervezettel, illetve természetes személlyel - együttműködési megállapodás megkötését kezdeményezheti és hatáskörében megkötheti, elláthat kari és egyetemi disszeminációs és rendezvényszervezési feladatokat, valamint végezheti kiadványok és folyóiratok összeállítását és megjelenésük támogatását, valamint díjak gondozását.

A Tudásközpont tevékenységi körében ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket számára jogszabály, illetve az Egyetem vagy Kar vezetője meghatároznak.

A Tudásközpont felkészül speciális ismereteket igénylő feladatok ellátására alkalmas személyek képzésére, a nemzetközileg is elfogadott, auditált vizsgáztatás kialakítására és végzésére, valamint a Tudásközpont kezelésében lévő laboratóriumok hasznosítására a kutatás-fejlesztési munkákban és együttműködésekben, valamint a speciális tanfolyami képzésben.

A Tudásközpont tudományos, kutató-fejlesztő és innovációs tevékenységét elsősorban a - MAB 2008/8/II/2. számú határozatában megnevezett– „műszaki tudomány” tudományterületen, valamint az ezen területhez kapcsoldó, több tudományterületet érintő komplex szakterületeken folytatja, az előkészítés, tervezés, kutatás, fejlesztés, tesztelés,hasznodítás és üzemeltetés, valamint ezen tevékenységekhez tartozó folymatok menedzselése és minőségbiztosítása formájában.

A Tudásközpont működésére és gazdálkodására a jogszabályok, valamint az egyetemi irányítás és vezetés jogi és más eszközei, így különösen a BME Egyetemi Szenátus, valamint a Villamosmérnöki és Informatikai Kar Tanácsának határozatai, szabályzatai az irányadóak.